Adatkezelési tájékoztató


CEWE Magyarország Kft.
„Minden napra egy adventi meglepetés!” elnevezésű nyereményjáték
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


Ez az adatkezelési tájékoztató a CEWE Magyarország Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) „Minden napra egy adventi meglepetés!” elnevezésű nyereményjáték (Játék) adatkezelési szabályait tartalmazza.

1. Az Adatkezelő

Cégnév: CEWE Magyarország Kft.

Székhely: 1135 Budapest, Béke u. 21-29.

Cégjegyzékszám: 01-09-664654

E-mail elérhetőség: info@cewe.hu

Telefonszám: 06-1-451-1088

2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

A résztvevő neve, e-mail-címe, melyet a részvételi jelentkezés során önkéntesen ad meg.

3. Az adatkezelés célja, jogalapja:

Az adatkezelés célja a nyereményjátékhoz kapcsolódó sorsolás lebonyolítása és a nyertesekkel való kapcsolattartás a nyeremények átadása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja a résztvevő előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása, amelyet a részvételi adatlap kitöltése során önálló checkbox kipipálásával adhat meg.

4. Az adatok megőrzése

Az adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesekkel való kapcsolattartás, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik.

Az adatkezelő a napi sorsolást követően a nyereményben részesülő személyek nevét a nyereményről való értesítés céljából közzéteszi a https://advent.cewe.hu/nyertesek/ weboldalon.

Az adatkezelő a nyereményben részesülő résztvevőket a megadott e-mail címen közvetlenül is értesíti. Amennyiben az e-mailes értesítés a résztvevőnél felmerülő akadályba ütközik (téves e-mail cím megadása, a nyertes értesítő e-mail visszapattanása, stb.), a nyereményt a Szervező pótnyertesnek adja át.

Az adatkezelés időtartama a Játék időtartamához (2023. 12. 01. – 2024. 01. 07.) igazodik, annak lejáratát követően az e-mail-címek törlésre kerülnek. A Szervező a megadott e-mail címeket eltérő céllal, így különösen marketing céllal nem kezeli, kivéve, ha a Résztvevő a Szervező hírlevelére is feliratkozik.

5. Adatfeldolgozók

5.1. Tárhely-szolgáltató:

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Székhely: Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg

Cégjegyzékszám: Oldenburg HR B 208214

Email: info@cewe.de

5.2. Szerverhousing-szolgáltató:

EWE TEL GmbH

Székhely: Cloppenburger Strasse 310, D-26133 Oldenburg

Cégjegyzékszám: Oldenburg HR B 3723

Email: info@ewe.de

6. A résztvevők adatkezeléssel összefüggő jogai

6.1. A résztvevő hozzáférési joga (tájékoztatáshoz való jog)

A résztvevő jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, akkor jogosult arra, hogy a GDPR 15. cikkében felsorolt információkról felvilágosítást kérjen.

6.2. A helyesbítéshez és a törléshez való jog

A résztvevő jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan/téves személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését és adott esetben kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését. A résztvevő jogosult kérni személyes adatainak azonnali törlését, feltéve, hogy a GDPR 17. cikkében részletezett valamely ok - például ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték - fennáll.

6.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A résztvevő jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben a GDPR 18. cikkében meghatározott előfeltételek fennállnak, például ha tiltakozott az adatkezelés ellen, egy esetleges vizsgálat időtartamára.

6.4. Az adathordozhatósághoz való jog

Meghatározott estekben, amelyek a GDPR 20. cikkében kerültek felsorolásra, a résztvevőnek joga van ahhoz, hogy személyes adatait strukturált (tagolt), elterjedt, és géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat egy harmadik személynek továbbítsa (átadja).

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból a résztvevőnek joga van arra, hogy azon adatkezelés ellen bármikor tiltakozzon, amely a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontján alapszik (jogos érdekek megőrzésével kapcsolatos adatkezelés). Személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha adatkezelés tekintetében bizonyítható, kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek a résztvevő érdekeivel, jogaival, és szabadságaival szemben elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati kioktatás

Amennyiben a résztvevő úgy érzi, hogy a CEWE megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvedelem@cewe.hu e-mail címen, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

7.1. Bírósági jogorvoslat

A résztevő jogainak megsértése esetén a CEWE-vel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a résztvevő választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

7.2. Hatóság eljárása

A résztvevő panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

8. Adatvédelmi tisztviselő

Ha további adatvédelemmel kapcsolatos kérdései volnának, kérjük, forduljon Hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Adatvédelmi tisztviselő neve: Horvath-Gewand Hajnalka

Cím: 1135 Budapest, Béke u. 21-29.

E-mail elérhetősége: adatvedelem@cewe.hu

Adatkezelési tájékoztató letöltése